Súkromná obchodná akadémia

Súkromná obchodná akadémia je zaradená MŠ SR do siete stredných odborných škôl k 1.9.1993 a jej zriaďovateľom je Akadémia vzdelávania Banská Bystrica. Profilovanie školy  vychádza z viacročných skúseností školy Public Relations v Lodži v Poľsku a Inštitútu pre malé a stredné podnikanie pri Manheimskej univerzite v Nemecku. Technickú pomoc pri zriaďovaní školy poskytla aj Britská rada.
Vzdelanie získané v súkromných školách je rovnocenné so vzdelaním na ostatných školách v zmysle zákona 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Študijný odbor externou formou 6317 M 00 obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním pre výkon v obchodno-podnikateľskej oblasti,  vo výrobných podnikoch, tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu , štátnej i verejnej správe.

Od školského roka 2016/17 otvárame denné štúdium v študijnom odbore 6329 M 01 obchodné a informačné služby- medzinárodné obchodné vzťahy.

Externé štúdium sa realizuje formou konzultácií, ktoré sa konajú spravidla jedenkrát mesačne, podľa vopred stanoveného harmonogramu sústredení. Na konzultácii je žiakom zadaný rozsah učebnej látky, potrebnej na úspešné vykonanie skúšky.  V rámci tohto štúdia sa vyučujú rovnaké predmety ako v dennej forme štúdia obchodnej akadémie (okrem telesnej, etickej a náboženskej výchovy). Pre modernizáciu výučby sa využívajú prostriedky výpočtovej techniky a internetu v komunikácii školy so žiakmi.

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a úspešný absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie.
 

www.soabb.edupage.org


 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com