NoVINKA !!!!

PRIPRAVUJEME NOVý ODBOR DENNÉHO ŠTúDIA:

Obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy

                       

Súkromná obchodná akadémia, Dolná 54, Banská Bystrica je zaradená MŠ SR do siete stredných odborných škôl k 1.9.1993. Profilovanie školy vychádza z viacročných skúseností školy Public Relations v Lodži v Poľsku a Inštitútu pre malé a stredné podnikanie pri Manheimskej univerzite v Nemecku. Technickú pomoc pri zriaďovaní školy poskytla aj Britská  rada.
NOVINKAyeswww.soabb.edupage.org, 

0902930222

PRIJÍMACIE KONANIE/ KRITÉRIÁ:    https://soabb.edupage.org/text5/?

6329 M01 Obchodné a informačné služby – Medzinárodné obchodné vzťahy,

4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Sme jediná škola v banskobystrickom kraji poskytujúca spomínaný študijný odbor

Prečo práve tento odbor:

- Reaguje na potreby firiem, ktoré vyžadujú pracovníkov pre oblasť medzinárodného obchodu. Vzdelávanie prispôsobujeme požiadavkám Európskej únie.

- Charakteristickou črtou odborného vzdelávania je široko koncipovaná odborná orientácia, aby bolo možné pružne reagovať na aktuálne zmeny a tomuto trendu sa chceme prispôsobiť úrovňou, rozsahom a aj systémom odborného vzdelávania a prípravy.

-  Študijný odbor s týmto zameraním sa nenachádza v našom regióne.

- Chceme individuálnym prístupom motivovať žiakov k lepším výkonom a odbúrať tak priemernosť.

- Našou ambíciou je viesť žiakov k samostatnosti s intenzívnejšou spoluprácou s praxou a pomáhať im v ich rozvoji iným moderným prístupom, ako to je doposiaľ zaužívané.

Uplatnenie absolventov:

Na Slovensku vznikajú pobočky zahraničných firiem, a zakladajú sa spoločné podniky, a aj slovenskí obchodníci hľadajú možnosti odbytu v zahraničí. Absolvent nájde uplatnenie v podnikateľských subjektoch obchodujúcich so zahraničnými firmami, v zahraničných firmách pôsobiacich na slovenskom trhu, v medzinárodných organizáciách, verejnej správe, v podnikateľskom i verejnom sektore.

Bližšie informácie Vám poskytneme.

Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica

telefónne číslo: 0902 930 222

e-mail: avsoabb@gmail.com

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com