Španielsky jazyk

KONVERZAČNÝ KURZ/intenzívne, polointenzívne/

Kurz rozvíja a upevňuje jazykové zručnosti poslucháčov v príslušnom jazyku s dôrazom na ústnu komunikáciu. V modelových situáciách sa poslucháči učia požiadať o láskavosť, informáciu, radu, informovať, sťažovať sa, presviedčať, viesť krátky zdvorilostný rozhovor, dosiahnuť v rozhovore konsenzus, diskutovať.
Vo výučbe sa uplatňuje komunikovanie vo dvojiciach a v skupinách s pridelením rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje poslucháčov, koriguje ich prejav, radí im alebo priamo s nimi komunikuje.
Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii so zahraničným partnerom.

počet vyučovacích hodín:

Všeobecný kurz španielskeho jazyka:

Začiatočník/A1/:  Rozumie jednotlivým výrazom, vetám a ich používanie. Vie položiť a zodpovedať najdôležitejšie základné otázky.                                                                                                                                                                                                                                                                              Mierne pokročilí/A2/:  Absolvent rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom. Vie sa dorozumieť v rámci nekomplikovanej a priamej komunikácie  o známych témach a činnostiach.                                                                                                                                Stredne pokročilí/B1/:  Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy, situácie. V cudzom prostredí dokáže zvládnuť väčšinu situácií. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Tiež vie opísať skúsenosti a udalosti podľa vlastného myslenia a objasniť svoje ciele, plány, myšlienky, pocity, názory.                                                                                                                                                                                         Pokročilí/B2/:  Absolvent tohto modulu, úrovne rozumie aj hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami. Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém i odborným diskusiám.

počet vyučovacích hodín:

Doučovanie jazyka:  Obnovovací a zdokonaľovací kurz.

počet vyučovacích hodín: podľa objednávky

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com