Slovenčina pre cudZincov

Slovenčinou sa nehovorí len na Slovensku. Rozumejú jej aj príslušníci iných slovanských národov, pretože jej slovná zásoba tvorí jadro ich jazykov. Je takmer plne zrozumiteľná pre tých, ktorí hovoria po česky a zároveň je neoceniteľným nástrojom pre každého, kto chce žiť a pracovať na Slovensku.

KONVERZAČNÉ KURZY /intenzívne, polointenzívne/:

Kurz rozvíja a upevňuje jazykové zručnosti poslucháčov v príslušnom jazyku s dôrazom na ústnu komunikáciu. V modelových situáciách sa poslucháči učia požiadať o láskavosť, informáciu, radu, informovať, sťažovať sa, presviedčať, viesť krátky zdvorilostný rozhovor, dosiahnuť v rozhovore konsenzus, diskutovať.
Vo výučbe sa uplatňuje komunikovanie vo dvojiciach a v skupinách s pridelením rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje poslucháčov, koriguje ich prejav, radí im alebo priamo s nimi komunikuje.
Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii so zahraničným partnerom.

Slovak for foreigners/Slovak For You

Are you a foreigner living in Slovakia and you want to learn or practice Slovak language? Our language school provides Slovak for foreigners. We explain grammar in foreign language and in Slovak.                                                                                                                  - spoken and practical language for everyday comunication                                                       - semi-intensive or intensive course of Slovak language from Elementary to Intermediate levels
- qualified Slovak teacher experienced in teaching Slovak as a foreign language
- friedly and creative atmosphere in classes

The Slovak lessons are individual, whereby the efectivity of teaching is being constantly improved. The extent of the lessons and the time is defined by the customer him-/herself.

hours: 45 or individual

Slowakisch für Ausländer

Slowakischkurse für Ausländer finden in der Kombination mit der Erläuterung auf Slowakisch Englisch oder Deutsch  statt.

Die Kurse sind individuell, wobei wir die Efektivität der Unterrichtsstunden erhöhen wollen. Der Umfang der Unterrichtsstunden und die Unterrichtszeit bestimmt der Kunde selbst.

Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns :

Konverzácia v slovenčine (A2 - B1)

Kurz sa zameriava na posilnenie priamej ústnej komunikácie a na rozšírenie slovnej zásoby.

Hodiny sú zostavené tematicky, študenti si osvoja slovnú zásobu spojenú s vybranou témou a naučia sa i konkrétne komunikačné schémy. Študenti na hodinách dostanú priestor na vyjadrovanie svojich názorov a postojov, naučia sa argumentovať, opisovať predmety a osoby a rozprávať príbehy. Téma sa na hodinách bude prebiehať pomocou citátov, rôznych  tvrdení, úryvkov krátkych textov, filmových a dokumentárnych úryvkov a audio nahrávok.  Na diskusne orientovaných hodinách budú témou aktuálne spoločenské problémy, ale aj pútavé kuriozity a podnetné zaujímavosti.

Slovenčina na prežitie


Rýchlokurz slovenčiny, vďaka ktorému sa záujemcovia naučia základy slovenčiny nevyhnutné pre bežnú každodennú komunikáciu.

Obsah kurzov zahŕňa základnú slovnú zásobu a gramatiku a zodpovedá základným životným situáciám.Študenti sa naučia vyjadriť základné činnosti v prítomnom, minulom a budúcom čase, počítať a používať číslovky, pomenovať základné vlastnosti, klásť otázky, formulovať odpovede a vyjadriť zápor. Základná slovná zásoba sa viaže na komunikáciu v reštaurácii, v obchode, medzi priateľmi a kolegami v práci, obsahuje aj frázy bežné v telefonickom rozhovore.

Individuálne kurzy

Individuálne one-to-one kurzy slovenčiny prebiehajú na všetkých úrovniach a podľa dohody so študentom. Kurz je zostavený na mieru záujemcu. Ak študent nie je začiatočník, najprv sa otestujú jeho znalosti, potom môže začať výučba v dohodnutom rozsahu. Štandardný model sú dve vyučovacie hodiny dvakrát do týždňa.

 

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com