Nemecký jazyk

VŠEOBECNÝ KURZ NEMČINY / 1. úroveň kurzu-24 vyučovacích hodín/:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Začiatočník/A1/                                                                                                                                                                                                                                                  Rozumie jednotlivým výrazom, vetám, ich používaniu. Vie položiť a zodpovedať najdôležitejšie základné otázky.

Mierne pokročilí/A2/ Absolvent rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom. Vie sa dorozumieť v rámci nekomplikovanej a priamej komunikácie  o známych témach a činnostiach.

Stredne pokročilí/B1/ Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy, situácie. V cudzom prostredí dokáže zvládnuť  väčšinu situácií. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Tiež vie opísať skúsenosti a udalosti podľa vlastného myslenia a objasniť svoje ciele, plány, myšlienky, pocity, názory.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pokročilí/B2/Absolvent tohto modulu, úrovne rozumie aj hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami. Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém i odborným diskusiám.

KONVERZAČNÝ KURZ /intenzívne, polointenzívne/:

Kurz rozvíja a upevňuje jazykové zručnosti poslucháčov v príslušnom jazyku s dôrazom na ústnu komunikáciu. V modelových situáciách sa poslucháči učia požiadať o láskavosť, informáciu, radu, informovať, sťažovať sa, presviedčať, viesť krátky zdvorilostný rozhovor, dosiahnuť v rozhovore konsenzus, diskutovať.
Vo výučbe sa uplatňuje komunikovanie vo dvojiciach a v skupinách s pridelením rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje poslucháčov, koriguje ich prejav, radí im alebo priamo s nimi komunikuje.
Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii so zahraničným partnerom.

DOUČOVANIE NEMČINY (rôzne úrovne): Je obnovovací a zdonaľovací jazykový kurz.

počet vyučovacích hodín: podľa objednávky

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com