Anglický jazyk

Ponúkame Vám:

VŠEOBECNÉ JAZYKOVÉ KURZY (individuálnou alebo skupinovou formou výučby)

Počet vyučovacích hodín:

Začiatočník/A1/                                                                                                                                                                                                                                            Rozumie jednotlivým výrazom, vetám a ich používaniu. Vie položiť a zodpovedať najdôležitejšie základné otázky.                                                                                              Mierne  pokročilí/A2/                                                                                                                                                                                                                   Absolvent rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom. Vie sa dorozumieť v rámci nekomplikovanej a priamej komunikácie  o známych témach a činnostiach.                                                                                                                                  Stredne pokročilí/B1/                                                                                                                                                                                                           Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak je používaný jasný spisovný jazyk a ide o známe javy, situácie. V cudzom prostredí dokáže zvládnuť väčšinu situácií. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Tiež vie opísať skúsenosti a udalosti podľa vlastného myslenia a objasniť svoje ciele, plány, myšlienky, pocity, názory.      Pokročilí/B2/                                                                                                                                                                                                                                                  Absolvent tohto modulu, úrovne rozumie aj hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami. Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém i odborným diskusiám.

KONVERZAČNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA (intenzívne, polointenzívne)

Kurz rozvíja a upevňuje jazykové zručnosti poslucháčov v príslušnom jazyku s dôrazom na ústnu komunikáciu. V modelových situáciách sa poslucháči učia požiadať o láskavosť, informáciu, radu, informovať, sťažovať sa, presviedčať, viesť krátky zdvorilostný rozhovor, dosiahnuť v rozhovore konsenzus, diskutovať.
Vo výučbe sa uplatňuje komunikovanie vo dvojiciach a v skupinách s pridelením rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje poslucháčov, koriguje ich prejav, radí im alebo priamo s nimi komunikuje.
Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii so zahraničným partnerom.

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE SILOVÉ ZLOŽKY A OZBROJENÉ ZBORY

(English course for military, police and/or security companies)

     Kurz rozvíja a upevňuje jazykové zručnosti poslucháčov v anglickom jazyku s dôrazom na ústnu , písomnú a rádiovú komunikáciu používanú v armáde, polícii, Mestskej polícii a bezpečnostnej službe.

    V modelových situáciách určených vojakom sa poslucháči učia komunikovať v anglickom jazyku, používať zavedenú terminológiu, názvy, skratky a akronymy  podľa noriem NATO STANAG. Učia sa používať predpísané postupy a výrazy v rádiokomunikácii, topografii,  čítať,  rozumieť a zostaviť Operačný rozkaz (OPORD), Čiastkový rozkaz (FRAGO) a normované formuláre hlásení (SITREP, SPOTREP, MEDEVAC REQUEST etc.)  Osvoja si odbornú vojenskú terminológiu plánovania, názvy výzbroje, výstroje, techniky,  taktiež  vojenský žargón a slang.

    V lekciách pre políciu, mestskú políciu a bezpečnostné služby je výučba zameraná na komunikáciu s účastníkom dopravnej nehody, priestupcom, oznamovateľom priestupku, cudzincom žiadajúcim pomoc s využitím odbornej policajnej terminológie ale aj všeobecnej angličtiny (ukázanie smeru, opis miesta a trasy a podobne)
Vo výučbe sa uplatňuje komunikovanie vo dvojiciach a v skupinách s pridelením rolí. Lektor monitoruje a usmerňuje poslucháčov, koriguje ich prejav, radí im alebo priamo s nimi komunikuje.

     Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú získať istotu a pohotovosť v ústnej komunikácii so zahraničným partnerom počas plnenia úloh mimo územia SR, medzinárodných cvičeniach alebo zahraničných kurzoch. Kurz má potenciál pripraviť absolventa, príslušníka OSSR  na skúšky z AJ podľa normy STANAG 6001

Počet vyučovacích hodín:

DOUČOVANIE JAZYKA (na rôznych úrovniach): Je obnovovací a zdokonaľovací jazykový kurz.

Počet vyučovacích hodín: podľa objednávky

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com