Sociálne

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb aj iné osoby ponúka kurzy, ktoré pomôžu opatrovateľom a pod. zvládať náročné situácie, s ktorými sa dennodenne stretávajú pri svojej práci.

(o termínoch kurzov sa informujte avsoabb@gmail.com, 0902 930 222)

počet vyučovacích hodín: 8        cena kurzu: 45€/osoba

1. modul PAMÄŤ A STARNUTIE, POTREBA TRÉNOVANIA PAMÄTE U SENIOROV

Tréning pamäti je určený pre aktívnych, zdravých seniorov, ale aj pre osoby s kognitívnym postihnutím. Môže byť zameraný na klientov sociálnych zariadení ako aj všeobecne pre ľudí s poruchami pamäti. Je to vzdelávací program zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, ktorého cieľom je udržať pamäť a ostatné kognitívne schopnosti (pamäť, pozornosť, myslenie, reč a orientáciu) aj vo vyššom veku. Tréning pamäti a potreba aktivizácie kognitívnych funkcií u seniorov je jedným zo spôsobov ako im uľahčiť obdobie starnutia a prekonávania rôznych úskalí spojených s touto etapou života.

termín:    cena kurzu: 45€/osoba

2. modul AKTIVIZÁCIA A trénovanie pamäte  v zariadeniach sociálnych služieb (NADVÄZUJE NA 1. MODUL)

Problémy s pamäťou a pokles ďalších kognitívnych schopností sú častokrát pokladané za prirodzený a sprievodný jav starnutia. Nie je to vždy tak. Mnohé výskumy profesionálov nás stále častejšie utvrdzujú v tom, že aj človek vo vyššom veku môže aktivizáciou a trénovaním svojich kognitívnych schopností ovplyvniť  úpadok svojich schopností a zlepšiť tak kvalitu svojho starnutia. Trénovanie pamäti ako mentálna aktivita má v seniorskom veku pozitívny vplyv najmä na udržanie jeho kognitívnych funkcií, jeho sociálne kontakty, sebestačnosť, psychickú pohodu a sebavedomie.

termín:      cena kurzu: 45€/osoba

KOMUNIKÁCIA S DEZORIENTOVANÝMI OSOBAMI V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

Dezorientácia je často súčasťou syndrómu demencie. Chorých osôb na demenciu pribúda a cieľom starostlivosti je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Každodennosť chorej osoby na demenciu sa skladá z maličkostí a správna pomoc spočíva v porozumení dôsledkov ochorenia a predchádzania nevhodnej komunikácie. Osoba s demenciou vyžaduje náročnú individuálnu starostlivosť s prejavom úcty a rešpektu,  profesionálneho prístupu i spôsobu komunikácie.

Obsahová náplň

 • Dezorientácia ako stav ochorenia demencie
 • Eriksonova teória a jej význam v komunikácii s dezorientovanou osobou
 • nefarmakologické prístupy v starostlivosti
 • špecifiká komunikácie s chorým človekom podľa stupňa dezorientácie

termín:  cena kurzu: 45€/osoba

NEŽIADUCE SPRÁVANIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A JEHO RIEŠENIA

práca pomáhajúcich profesionálov je náročná a vyžaduje si veľa trpezlivosti i odborných vedomostí aj z oblasti vedomostí o nežiaducom správaní. Hnev, ktorý môže prerásť až do agresie, potrebuje určitú zručnosť a práve tento krátkodobý kurz napomôže pomáhajúcim profesionálom pochopiť náročné situáciE.

Obsahová náplň

 • teoretické východiská nežiaduceho správania
 • základné delenie nežiaduceho správania
 • prevencia rušivých vplyvov a zvládanie náročných situácií
 • zaznamenávanie a hodnotenie nežiaduceho správania

termín:    cena kurzu: 45€/osoba

INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A JEHO KVALITNÁ APLIKÁCIA V PRAXI

Krátkodobý kurz je určený pomáhajúcim profesionálom v zariadeniach sociálnych služieb rôzného typu. Cieľom je získanie  širokospektrálneho pohľadu na vypracovanie a realizáciu individuálnych plánov pre prijímateľov sociálnych služieb, prehľad o rôznorodosti individuálnych plánov a významných aspektoch práce pomáhajúceho profesionála pri individuálnom plánovaní, nadobudnutie praktických skúsenosti s individuálnym plánovaním a pochopenie významu individuálneho plánovania v zariadeniach sociálnych služieb.

obsahová náplň

 • Význam individuálneho plánovania sociálnych služieb
 • Potreby a osobné ciele klientov
 • Prístup zameraný na človeka a proces tvorby individuálneho plánu
 • Vedenie dokumentácie k individuálnym plánom
 • Etické aspekty individuálneho plánovania

termín:      cena kurzu: 45€/osoba

ZÁŽITKOVÁ práca so skupinou ako psychogiena zamestnanca

Zabezpečenie duševného zdravia, výkonnosti a psychickej pohody na pracovisku závisí od psychohygieny každého pomáhajúceho profesionála. Cieľom zážitkovej práce so skupinou je poskytnúť pracovníkom priestor na aktívny oddych a nový rozmer i nadhľad v práci. Cvičenia na zamyslenie, prehĺbenie komunikačných zručností, argumentačných schopností, pozornosti, aktívneho počúvania alebo empatie pomôžu získať nové  skúsenosti a zručnosti potrebné pre prácu s ľuďmi. Kurz je určený pre opatrovateľov, ošetrovateľov, sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, terapeutov a iných pomáhajúcich profesionálov.

termín:        cena kurzu: 45€/osoba

TRÉNING SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE

Vzdelávací kurz je zameraný na podporu práce s ľuďmi. Tvorí ho teoretická časť a praktická časť orientovaná na nácvik jednotlivých zručností, ktoré podporujú profesionálny výkon práce s ľuďmi. Vzdelávacia aktivita bude prebiehať formou využitia rôznych metód výučby, ako napríklad  rolových hier a aktivizačných metód i praktických úloh. Cieľom kurzu je získanie techník vnútornej motivácie, sebapoznania, zručnosti z oblasti efektívnej komunikácie, empatie, spolupráce  a iné.

termín:           cena kurzu: 45€/osoba

SUPERVÍZIA

Často sa stretávame so slovným spojením „To závisí od uhla pohľadu!“ A supervízia by sa dala veľmi odľahčene charakterizovať ako pohľad z inej perspektívy na tú istú vec. Supervízia pomáha pozerať sa na svoju profesijnú činnosť z inej perspektívy, k zamysleniu sa, sebareflexii a nadobúdaniu nadhľadu nad svojou činnosťou. Práve touto poradenskou metódou sa dá prispieť k zabezpečeniu a zvyšovaniu kvality práce, profesionálneho rozvoja či odborného rastu pomáhajúcich profesionálov.

Obsahová náplň

 • dôstojnosť, ľudské práva a antidiskriminácia
 • etický kódex pomáhajúcich profesionálov
 • svedomie, sebareflexia, autorita, moc, bezmocnosť
 • základné princípy etiky pomáhajúcich profesionálov
 • základné ľudské hodnoty
 • etické problémy na pracovisku a ich riešenie
 • syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách

termín:        cena kurzu: 45€/osoba

RÔZNE FORMY KOMUNIKÁCIE S CHORÝMI

Komunikovať znamená dorozumieť sa s okolím. Pri rôznych ochoreniach sa znižuje schopnosť dorozumieť sa a preto vznikajú rôzne nedorozumenia. Na jednej strane sa chorý cíti neporozumený a jeho správanie sa začína meniť a na strane druhej sa opatrovateľ stáva bezmocným a zúfalým. Komunikovať s chorým nie je ľahké, ale tento kurz Vám napovie, ako sa dá ľahšie zvládnuť táto ťažšia komunikácie. 

Obsahová náplň

 • kto, čo, komu, ako
 • tu a teraz – nepamätanie si predošlého
 • dôležitosť neverbálnej komunikácii
 • aktívne počúvanie
 • zlozvyky pri počúvaní
 • chyby v komunikácii
 • práca s otázkami
 • komunikátor a recipient v jednej osobe
 • asertívne desatoro

termín:      cena kurzu: 45€/osoba

NOVINKA!

SEXUALITA  U    ĽUDÍ   S MENTÁLNYM     POSTIHNUTÍM

Do obrazu osobnosti každej ženy – muža neodmysliteľne patria aj prejavy sexuality, ľudí s mentálnym postihnutím nevynímajúc. Táto téma je často krát  pri poskytovaní sociálnych služieb tabu , zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb sú ovplyvnení rôznymi dezinterpretáciami, mýtmi a bohužiaľ i predsudkami. Kurz ponúka ZÁKLADY vedomostí a zručností, ktoré pomáhajú prijateľným spôsobom  usmerňovať prejavy  sexuality  u ľudí s mentálnym postihnutím,  účastníkom pomôže utriediť fakty a mýty,  naučia sa interpretovať rôzne formy sexuálneho správania v kontexte veku a mentálnej úrovne človeka.

termín:        cena kurzu: 49€/osoba

ZADÁVANIE HRANÍC V PROFESII SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

„ Ak mi niečo povieš, zabudnem. Ak mi to ukážeš, zapamätám si to. Ak to sám urobím, pochopím." (čínske príslovie)

Altruizmus a láska k človeku je základom pre prácu profesionálneho sociálneho pracovníka.  Nie vždy však vieme odhadnúť naše možnosti a prejdeme až za hranice našej zodpovednosti. Často sa  dostaneme do vnútorného konfliktu a stanovujeme si medze našej vnútornej  slobody  tým, že chceme povedať nie a povieme áno. Táto neschopnosť vytýčiť v určitých chvíľach, vo vzťahoch s ľuďmi, zodpovedajúce hranice môže mať veľmi ničivé následky. Mnohé psychologické symptómy, ako sú napr. pocit viny, úzkosť,  problémy vo vzťahoch, problémy s pocitom hanby, poruchy strachu ako aj vznik depresií majú svoje korene v konfliktoch s hranicami.

PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM

Často sa stretávame v zariadeniach sociálnej starostlivosti s nedobrovoľnými  klientmi. Sú to tí klienti, ktorí sa nie z vlastnej vôle ocitli  v takýchto zariadeniach. Tým, že sa možno cítia byť ukrivdení, nepochopení, osamelí alebo dokonca opustení najbližšími, svojim správaním dávajú najavo svoj odpor,  vyvolávajú konflikty, nekomunikujú,  sú to  tzv. klienti v odpore. Zámerom tohto  krátkodobého kurzu je predstaviť a precvičiť základné techniky  sociálnym pracovníkom - opatrovateľom zvládnuť náročné konfliktné situácie v práci s klientom v odpore.

ZVLÁDANIE AGRESÍVNEHO SPRÁVANIA

Svoj život trávia klienti s mentálnym postihnutím či seniori v zariadeniach sociálnych služieb. Mnohí z nich sa nerozhodli sami pre pobyt v  zariadeniach a cítia sa ukrivdení, nepochopení, osamelí alebo dokonca opustení najbližšími ľuďmi. Pozitívom zariadení sociálnych služieb je nepretržitá starostlivosť, ktorá vytvára pocit bezpečia. Práca pomáhajúcich profesionálov je náročná a vyžaduje si veľa trpezlivosti i odborných vedomostí aj z oblasti zvládania agresívneho správania. Hnev, ktorý môže prerásť až do agresie, potrebuje určitú zručnosť a práve tento krátkodobý kurz napomôže pomáhajúcim profesionálom zvládnuť náročné konfliktné situácie.

ZVLÁDANIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ AKO SOCIÁLNA INTERAKCIA

"Ľudia sú pokladnice a zvládnuté krízy sú kľúče." (čínske príslovie)

Zámerom kurzu je predstaviť a precvičiť základné komunikačné zručnosti a spracovanie emócií pri riešení vnútorných a vonkajších  konfliktov v krízových situáciách.

 

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com