Počítačové

ŠKOLENIE ROZDIELOV VERZIÍ BALÍKA MS OFFICE

Počet vyučovacích hodín: 4 VH

cena:

PÍSANIE na PC (10-prstová hmatová technika)- 

písanie desiatimi prstami

PC KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV A SENIOROV

Počet vyučovacích hodín: 20 (2VH denne)                                                                                                                                                                                          cena: 65€                                                                                                                                                                                                                                                            začiatok: (v Akadémia vzdelávania Banská Bystrica, Dolná 54)

MS EXCEL PRE ZAČIATOČNÍKOV:

Kurz určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať s týmto najpoužívanejším tabuľkovým kalkulátorom.  Kurz je vhodný aj pre záujemcov, ktorí ešte s týmto programom nepracovali, vyžadujú sa len základné znalosti práce v prostredí Windows.

Počet vyučovacích hodín: 20

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČOM- 1. MS Windows, 2. MS Word, 3. MS Internet Explorer

Absolventi kurzu sa naučia efektívne pracovať v prostredí operačného systému MS Windows, nadobudnú vedomosti a zručnosti pri práci s textovým editorom MS Word a s e-mailovou poštou. Naučia sa efektívne využívať internet, bezpečne vyhľadávať  a spracovávať informácie.

Počet vyučovacích hodín: všeobecný základný kurz 20

Modul 1:  Práca v MS Windows a správa súborov:

Cieľ: Získať potrebné vedomosti a zručnosti v prostredí operačného systému Windows

Absolventi sa naučia:

  • Efektívne pracovať v prostredí operačného systému MS WINDOWS,  konfigurovať ho, upravovať pracovné prostredie, inštalovať/odinštalovať aplikácie, používať vyhľadávacie funkcie a nápovedu
  • Pracovať s ikonami a oknami.
  • Organizovať a spravovať súbory a priečinky na svojom počítači
  • Princípy ochrany proti vírusom a autorské práva programov v počítačoch
  • Pracovať s programami štandardne dodávanými s operačným systémom individuálnou aj skupinovou formou               

Počet vyučovacích hodín: 20

Modul 2:  Spracovanie textu v MS Word

Cieľ: Získať potrebné vedomosti a zručnosti v prostredí textového editora MS Word.
Absolventi sa naučia:

  • Praktické zručnosti spojené s tvorbou, formátovaním a úpravou dokumentu pripraveného na distribúciu
  • Používať niektoré pokročilejšie funkcie ako je tvorba tabuliek, používanie obrázkov a grafických objektov a využívanie nástrojov hromadnej korešpondencie

 Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri spracovaní textu na počítači.

Počet vyučovacích hodín: 20

Modul 3: Informácie a komunikácia na Internete MS Internet Explorer a MS Outlook

Cieľ: Získať potrebné vedomosti a zručnosti pri využívaní informačných a komunikačných služieb v sieti Internet. Absolventi získajú nasledovné vedomosti a zručnosti:

  • Účastníci kurzu sa naučia základné princípy a pojmy spojené s používaním internetu, naučia sa komunikovať s ostatnými účastníkmi siete, prenášať súbory, využívať informačné služby WWW a pracovať s prehliadačom stránok.
  • Účastníci kurzu sa naučia využívať komunikačné služby v počítačovej sieti, správne konfigurovať elektronickú poštu, vytvárať a spravovať priečinky. Pozornosť je venovaná aj bezpečnostným rizikám vyplývajúcim z používania tejto služby.

Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri práci s informáciami a internetom.

Počet vyučovacích hodín: 20

Kancelárske písanie na PC (10-prstová hmatová technika):

Schopnosť rýchleho a presného písania na PC ušetrí veľa času a môže byť základným kľúčom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce.Cieľom kurzu je nadobudnúť klávesnicovú gramotnosť, t. j. zručnosť obsluhovať klávesnicu PC desiatimi prstami hmatovou metódou. Písať týmto spôsobom znamená písať racionálne, umožňuje sústrediť sa na text, písať uvoľnene s minimálnou fyzickou a psychickou námahou. Celá výučba prebiehať vo výučbovom programe ATF.

počet  vyučovacích hodín: 20

Úprava písomností v STN (Slovenská technická norma) 01 6910:

Pravidlá písania úpravy písomností upravuje u nás norma STN 01 6910. Táto norma určuje písanie znakov, znamienok, skratiek, značiek, čísel a zostáv pomocou štandardnej klávesnice, ďalej pravidlá účelnej a prehľadnej tvorby textu, pravidlá písania úradných /napr. žiadosti občanov/, obchodných /dopyt, ponuka, objednávka, reklamácia, posúrenie, upomienky/ a osobných listov v tuzemskom styku ale aj úpravy cudzojazyčných úradných a obchodných listov.

počet  vyučovacích hodín: 5

Pýtajte sa nás

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com