2% z DANE

rozhodni.sk/prijimatel/casove-lehoty-pre-prijimatelov-2/

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane v prospech fondu dlhodobo podporujúceho našu školu!

spolupravca

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov „Rozvoju vzdelávania Akadémie vzdelávania a Súkromnej obchodnej akadémie Banská Bystrica“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Pomôžte nám pri neustálom napredovaní a skvalitňovaní nového študijného odboru Obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy (materiálna podpora, nákup techniky, pomôcok, literatúry atď.)
 • podporu mimoškolských aktivít žiakov (exkurzií, vzdelávacích pobytov, športových a kultúrnych aktivít)
 • finančnú podporu pre žiakov (finančnou výpomocou zameranou na sociálne slabšie skupiny)

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane www.soaza.sk/sk/skola/aktuality?stiahni=12658&hash=e735133a3cde8ee533d95d2150e869e5
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2015/Vyhlasenie_2percent_2014.pdf, a  vyplnte údaje o prijímateľovi (viď nižšie).
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 20. apríla 2017 riaditeľke našej školy a naša škola zabezpečí odovzdanie na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo obe tlačivá doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eurá.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania a vyhlásenia uviesť:

Podpora vzdelávania

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica

Na Motyčinách 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO 42308178

účet: 3170674351/0200 IBAN: SK 27 0200 0000 003170674351

právna forma – občianske združenie

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Dôležité odkazy:

Rozhodni o poukázaní 2% z Vašej dane podľa vlastného uváženia

rozhodni.sk/prijimatel/casove-lehoty-pre-prijimatelov-2/

Vyhlásenie 2% - vyhlasenie-zamestnanci.docx (19,1 kB)

 Za všestrannú spoluprácu sa tešíme a za prípadné finančné dary Vám ďakujeme.

Ing. Eva Medveďová

     riaditeľka

 

 

 

Kontakt

Akadémia vzdelávania Banská Bystrica Sídlo:
Na Motyčinách 3
97405 Banská Bystrica
Office:
Dolná 54
974 01 Banská Bystrica
0902 930 222 avsoabb@gmail.com